Dobro dela lahko le tisti človek, ki je zdrav

stran - varstvo in zdravje pri deluPrva polovica mozaika varnosti je sestavljen iz večih delov varnosti in zdravja pri delu, kjer so vsi zelo pomembni, vsak pa pripomore oz. da veljavo končni sliki. Če en del manjka, mozaik ni popoln, tako tudi, če ni varnost urejena v celoti, lahko kaj hitro pride do neželenih dogodkov.

Temelj, kjer so navedene nevarnosti po posameznih delovnih mestih ter temu ustrezni ukrepi, za njihovo odpravo, je začetek ureditve varnosti in zdravja pri delu. Temu sledi ustrezna izobrazba zaposlenih glede tveganj za nastanek poškodb, ali morda nastanek poklicnih bolezni na njihovih delovnih mestih. Poleg tega je potrebno uvesti tudi promocijo zdravja na delovnem mestu. Ustvarja namreč lahko le človek, ki je zdrav.

Delodajalec je odgovoren za varnost zaposlenih, ko so na delovnem mestu, tako je potrebno urediti tudi vso opremo oz. stroje, s katerimi zaposleni opravljajo svoje delo, da je le-to varno. Tu pa je potrebno tudi usposabljanje za njihovo varno uporabo. Ravno tako je delodajalec dolžan zagotoviti ustrezne klimatske razmere v prostorih.

Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu je precej širok pojem, odvisno tudi od dejavnosti poslovnega subjekta, je odvisno, kaj vse je potrebno za zgraditev ustrezne varnosti. Mi za vas uredimo vse od temeljev do strehe varnosti:

Izdelava in revizije ocen tveganja ter priprava Izjave o varnosti,

Ocena tveganja in Izjava o varnosti sta obvezna dokumenta vsakega podjetja. V oceni tveganja mora delodajalec opredeliti vse očitne in skrite nevarnosti v podjetju za vsako delovno mesto ter uvesti ukrepe za njihovo odpravo ali zmanjšanje. Z izjavo o varnosti pa delodajalec jamči, da se v podjetju izvajajo ukrepi za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, s katerimi se preprečuje nevarnosti in tveganja pri delu, opredeljuje, kako obvešča in usposablja za zagotavljanje potrebne varnosti ter kako izvaja promocijo zdravja na delovnem mestu.

Usposabljanja in preizkusi znanja za varstvo pri delu,

Usposabljanje iz varstva pri delu se opravlja zaradi izobraževanja delavcev o potrebni varnosti na delovnem mestu in zaradi ozaveščanja zdravega načina življenja. Na delovnih mestih se pojavljajo nevarnosti in škodljivosti in vsak mora biti ozaveščen o njih, da lahko pravilno ravna v vsaki situaciji in s tem preprečuje morebitne poškodbe ali bolezni, povezane z delom. Vsak delavec mora imeti zagotovljeno brezplačno usposabljanje iz strani delodajalca ob sklenitvi delovnega razmerja, ob razporeditvi za drugo delovno mesto, ob uvajanju nove tehnologije oz. sredstev za delo ali spremembi v procesu dela, ki lahko povzroči spremembo varnosti.

Usposabljanje za nudenje prve pomoči na delovnem mestu,

Vsak delodajalec mora za zagotavljanje prve pomoči na delovnem mestu določiti število delavcev in jih usposobiti za nudenje prve pomoči. Hkrati mora delodajalec zagotoviti ves potreben material in opremo za nudenje prve pomoči. Delodajalca zakon o varnosti in zdravju pri delu obvezuje, da zagotovi v sleherni krajevno ločeni enoti v vsaki delovni izmeni prisotna oseba, ki je usposobljena za nudenje prve pomoči, v primeru, kjer je v oceni tveganja opredeljeno, da je možnost za nastanek nezgod večja, pa mora biti zagotovljena ena usposobljena oseba na 20 delavcev. (Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu Ur. list RS št. 136/06)

Usposabljanja in preizkusi znanja za voznike viličarjev elektro vlačilcev in upravljalcev dvižnih naprav,

Viličar in elektro vlačilec sta postala nepogrešljiva dela transportne delovne opreme in za njuno uporabo je potrebno usposobiti ustrezno število voznikov, ki ju bodo znali pravilo, predvsem pa varno uporabljati. Kajti zardi neupoštevanja ali nepoznavanja predpisov lahko kaj hitro pride do nezgode. Pogoj za opravljanje usposabljanje je primerna zdravstvena usposobljenost delavca in opravljen vozniški izpit B kategorije.

Ravno tako je potrebno ustrezno usposobiti upravljalce dvižnih naprav, kajti le tako lahko upravljalec zna pravilno ravnati s tovorom in dvižno napravo, da ne pride do nesreče. Usposabljamo upravljalce avto dvigal, mostnega dvigala, konzolnega dvigala, dvižne platforme, stolpna in druga dvigala. Pogoj za opravljanje usposabljanje je primerna zdravstvena usposobljenost delavca in opravljen vozniški izpit B kategorije. Usposabljanja potekajo ločeno za vsako vrsto dvigal.

Vsak udeleženec na usposabljanju prejme literaturo o varni uporabi delovne opreme, po končanem usposabljanju opravi še pisni in teoretični preizkus. Po uspešno zaključenem usposabljanju vsak udeleženec prejme potrdilo o opravljenem izpitu.

Usposabljanja in preizkusi znanja za upravljalce težke gradbene mehanizacije,

Vsem, ki že delajo ali nameravajo delati s stroji gradbene mehanizacije ali tistim, ki iščete delo na področju dela z gradbeno mehanizacijo in želite imeti prednost pred drugimi z opravljenim izpitom, omogoča usposabljanje za varno delo z TGM. Tečaj je razdeljen na dva dela, teoretični in praktični del. Pogoj za opravljanje tega usposabljanje je primerna zdravstvena usposobljenost delavca in opravljen vozniški izpit B in G kategorije.

Vsak udeleženec na usposabljanju prejme literaturo o varni uporabi delovne opreme, po končanem usposabljanju opravi še pisni in teoretični preizkus. Po uspešno zaključenem usposabljanju vsak udeleženec prejme potrdilo o opravljenem izpitu.

Usposabljanja in preizkusi znanja za nosilce živilske dejavnosti ter za HACCP načrt,

Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS) – UL RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 določa, da mora biti v vsakem poslovnem subjektu, čigar delo vključuje tudi delo z živili, opravljeno usposobljene zaposlene, ki delajo z živili. To velja tako za redno zaposlene, kot tudi dijake in študente. Vsi morajo biti seznanjeni z načeli dobre prakse za delo, ki ga opravljajo.

Mi vam ponujamo usposabljanje, kjer bodo udeleženci seznanjeni z uporabo HACCP sistema, vodenjem evidenc v skladu z zahtevami Smernic dobre higienske prakse, kako opraviti obvezni letni pregled evidenčnih tabel, novostmi pri obvladovanju alergenov, vpis v sezname in obveščanje gostov in kako v praksi odpraviti nepravilnosti. Po uspešno opravljene usposabljanju vsak udeleženec prejme potrdilo o opravljenem usposabljanju.

Promocija zdravja na delovnem mestu,

Promocija zdravja na delovnem mestu je namenjena ozaveščanju vseh zaposlenih za ohranjanje in krepite telesnega in duševnega zdravja delavcev, ki jih delodajalec omogoča skozi aktivnosti in ukrepe, ki so opredeljeni v promociji zdravja. Kajti dobro lahko dela le zdrav človek in zato se mora vsako vodstvo zavedati potrebe po ozaveščanju in izboljšanju zdravega življenjskega sloga zaposlenih. Tudi nov zakon o varnosti in zdravju pri delu nalaga delodajalcem izvajanje promocije varnosti in zdravja.

Tako vam mi pripravimo učinkovit program promocije zdravja na delovnem mestu, ki bo vključeval določene ukrepe in aktivnosti primerne za vašo organizacijo. Skladno z zakonodajo vam uredimo promocijo in vam svetujemo in pomagamo pri njeni izvedbi. Promocija zdravja na delovnem mestu je tudi obvezni del Izjave o varnosti z oceno tveganja.

Pregledi in preizkusi delovne opreme, strojev,

Kot delovno opremo opredelimo vsak stroj, aparat, orodje, napravo in drugo opremo, ki se uporablja pri delu. In za to opremo mora delodajalec zagotoviti pregled pristojne osebe, ki izda potrdilo o pravilni namestitvi in delovanju skladno s predpisi, pred prvo uporabo. Nato pa skladno z določili proizvajalca opreme ali če tega ni, skladno z oceno tveganja, tudi periodične preglede, ki ne smejo biti daljši od 36 mesecev.

Pri nas smo usposobljeni in imamo potrdila za izvajanje pregledov in preizkusov delovne opreme oz. strojev, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in vam na podlagi tega izdamo potrebno dokumentacijo ustrezno s predpisi, ki potrjuje skladnost z bistvenimi varnostnimi in zdravstvenimi zahtevami za delo, če delovna oprema ustreza zahtevam.

Pregledi in meritve toplotnih razmer,

Namen pregleda in meritev toplotnih razmer na delovnem okolju, da se ugotovi prilagojenost toplotnih razmer posameznim opravilom delavcev oz. ogroženosti delavcev zaradi ekstremnih toplotnih razmer na delovnem mestu. V primeru neustreznosti teh razmer je potrebno urediti pogoje na delovnem mestu ustrezno zdravim delovnim razmeram, v katerih se delavci počutijo prijetno in lažje opravljajo svoje delovne naloge. Preglede je potrebno opravljati periodično v rokih krajših od treh let.

Naš poslovni subjekt ima vso ustrezno opremo za opravljanje teh meritev in vam tako opravimo pregled toplotnih razmer. V primeru ustreznosti vam izdamo potrdilo, ki je skladno z zakonodajo. V primeru neustreznosti pa vam svetujemo, katere ukrepe je primerno izvesti, da bodo razmere ustrezale zahtevanim pogojem.

Pregledi in meritve razsvetljave,

Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih je določeno, da mora delodajalec delavcem zagotoviti delovne prostore, ki so podnevi praviloma osvetljeni z naravno svetlobo. Osvetljenost delovnih mest mora imeti v skladu s standardi dodeljen razpored, število, velikost in kakovost površin za osvetljevanje z naravno svetlobo, hkrati pa morajo ti prostori delavcem omogočiti vidni stik z okoljem.

Ob meritvah osvetljenosti pri nas opravljamo meritve naravne, umetne in tudi kombinirane osvetljenosti. Za zagotavljanje relevantnih podatkov merite notranje osvetljenosti opravimo tudi meritve zunanje osvetljenosti (zaradi pokritosti neba z oblaki, ker je posledično slabša notranja naravna osvetlitev). Na podlagi opravljenih meritev vam izdelamo zapisnik in poročilo s strokovnim mnenjem.

Pregledi in meritve hrupa,

Glede na to, da nam je zvok izredno pomemben zaradi sporazumevanja, spoznavanja, orientacije v prostoru in opravljanje dejavnosti, je izrednega pomena, da pazimo na glasnost zvoka, kajti preglasen zvok slabo vpliva na človekovo varnost in zdravje. Preglasen zvok, oz. hrup je škodljiv. Najpogostejše težave, ki jih povzroči prekomerna izpostavljenost hrupu so okvara sluha, večje tveganje za nezgode pri delu in stres v zvezi z delom. Višina škodljivega hrupa je določena s Pravilnikom o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu in določa, da je škodljiv tisti hrup, pri katerem dnevna oz. tedenska izpostavljenost presega 85 dB (A).

Meritve hrupa so tudi podlaga za izvedbo ocene tveganja posameznih delovnih mest glede izpostavljenosti hrupu in če želite preveriti, ali hrup v vaših prostorih ustreza pogojem, vam lahko meritve opravimo mi. Izdamo vam potrdilo in zapisnik o ustreznosti glasnosti hrupa in v primeru prekomernega hrupa vam svetujemo, katere ukrepe je primerno izvesti, da bodo razmere ustrezale zahtevanim pogojem.

Pregledi in meritve prezračevanja in klimatizacije,

Prezračevalne in klimatizacijske sisteme je potrebno nastaviti v skladu s podatki, ki so določeni v projektni dokumentaciji, kot je določeno s Pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur. list RS, št.: 42/02), kajti zaradi neustrezne regulacije pretoka zraka v prezračevalnih in klimatskih sistemih lahko prihaja do neenakomernega pretoka dovedenega in odvedenega zraka. Posledica te neustrezne regulacije pa je slaba kvaliteta zraka, nepravilno gibanje zraka v prostorih, hkrati to povzroča neustrezno toplotno okolje, v nekaterih primerih pa tudi povečan hrup.

Svetujemo vam, da si uredite pregled prezračevanje in klimatizacije. Te meritve opravljamo tudi pri nas.

Izvajanje nalog svetovalca za kemikalije,

Na področju kemikalij je sprejetih kar nekaj predpisov, predvsem na področju nevarnih kemikalij, kjer je bilo v zadnjem času sprejetih kar nekaj sprememb. Najpomembnejši sta Uredba GHS in Uredba REACH, precej odmevna pa je tudi sprememba v Uredbi CLP, ki opredeljuje označevanje, razvrščanje in pakiranje snovi in zmesi.

Kot svetovalec za kemikalije vam bomo spremljali spremembe na področju uredb o kemikalijah in vas obveščali o njih, vam svetovali in vas opozarjali na obveznosti in zahteve, ki so določene z Zakonom o kemikalijah in drugih zakonih ter predpisih, ki urejajo področje proizvodnje in skladiščenje kemikalij. Vaš poslovni subjekt bomo tudi zastopali v upravnih zadevah v postopkih pri organih, kateri so pristojni za kemikalije.

Izdelava varnostnih načrtov,

Za vsako gradbišče mora naročnik pred začetkom izvajanja del urediti izdelavo varnostnega načrta, ki je tudi obvezna vsebina PZI projektne dokumentacije.

Če potrebujete varnostni načrt, vam ga izdelamo mi. V njem bomo za vas planirali dejanski postopek gradnje objekta, kjer bomo določili varnostne ukrepe in normative, ki jih je potrebno upoštevati pri izvajanju del na gradbiščih, kot določa Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/2005). Varnostni načrt bo vseboval uporabo osebne varovalne opreme, določitev varnih mest dostopov na strehe, in ostale ukrepe s katerimi se lahko prepreči nevarnost in zmanjša tveganje za nezgode pri delih na posameznem objektu.

Izdelava pravilnikov o notranji kontroli za prevoznike,

Vsak prevozni, ki izvaja javni prevoz potnikov ali blaga v cestnem prometu ali poslovni subjekt, ki izvaja prevoz za lastne potrebe v cestnem prometu potrebuje na podlagi Pravilnika o notranji kontroli izdelati istoimenski pravilnik. V tem pravilniku so določene katere zdravstvene zahteve morajo izpolnjevati vozniki, pregledovanje ustreznosti vozil, ter o usposabljanju voznikov. Usposabljanje za varno uporabo vozil mora biti opredeljeno po strokovnih področjih, načinu, nosilcih in časovnih ciklusih, v katerih se opravljata obnavljanje in dopolnjevanje znanja. Ravno tako mora prevozni v internem aktu določiti nosilce in način izvajanja notranje kontrole. Vsak, ki je kakorkoli vključen v sistem izvajanja notranje kontrole pa mora biti seznanjen s svojimi dolžnostmi, opredeljenimi v pravilniku o notranji kontroli.

Če potrebujete pomoč pri njegovi izdelavi in samem nadzoru vam bomo pomagali to urediti.

Izvajanje nalog pooblaščenega strokovnega delavca za VZD,

Varnost in zdravje na delovnem mestu je pomembno področje in priporočljivo je, da ga opravlja nekdo, ki ima znanje in izkušnje iz tega področja. Vsak poslovni subjekt mora imeti urejeno to področje in lahko ga tudi zaupa zunanjemu sodelavcu. Mi vam ponujamo sodelovanje preko pavšalnih pogodb, kjer opredelimo, glede na vašo dejavnost, katere storitve izvajamo za vas. Za vas lahko opravljamo preglede, usposabljanja, vam svetujemo glede področja varnosti in zdravja, tako spada v pogodbene strokovne naloge, ki jih izvajamo za vas predvsem področja:

Sodelovanje in zastopanje poslovnih subjektov pri inšpekcijskih službah,

Ste prejeli obvestilo o inšpekcijskem pregledu in želite, da vas v tem primeru zastopa strokovnjak iz področja varstva in zdravja pri delu? Izkušen strokovnjak bo lažje zagovarjal vaš poslovni subjekt pri inšpekcijskem pregledu, kajti on se spozna na zakonodajo in pozna celotno področje varstva in zdravja pri delu. Tako vam v primeru inšpekcijska pregleda pred samim pregledom svetujemo, kaj je potrebno urediti, na vašo željo, vam to uredimo tudi mi, in vse zagovarjamo pri inšpektorju.

Raziskave poškodb pri delu,

V primeru nezgode pri delu, je potrebno ugotoviti dejstva zakaj je do nezgode prišlo, nato analizirati zbrane podatke, kateri pomagajo, da določimo zahteve oz. spremembe, ki se jih uvede v poslovanje, da do takih nezgod ne bi prihajalo več.

Tako vam v primeru nezgode na delu mi opravimo raziskavo, da vam pomagamo in svetujemo glede ukrepov za njihovo preprečevanje. Prijavo poškodbe pri delu delodajalec oz. samozaposleni potrebuje prijaviti na obrazcu ER-8, ki jo je potrebno poslati v vsakem primeru, ko je poškodovan delavec odsoten iz dela najmanj en dan. Pijavo nezgode vam uredimo mi, pošljemo jo na ustrezni Inšpektorat za delo. Prijava poškodbe s stani delodajalca in potrditev pri zdravniku je predpogoj, da je delavec upravičen do izplačila 100 % nadomestila za čas bolniške. Na podlagi naših izkušenj in znanj iz področja varstva pri delu bomo lažje pripravili vse potrebno za prijavo in raziskavo.

Priprava dokumentacije za ZPIZ in Zavod za zdravstveno zavarovanje ter zastopanje na invalidskih pregledih,

Za uveljavitev pravic iz invalidnine je potrebno na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje poslati izpolnjen obrazec DD-1. Če imate v vaši organizaciji delavca, za katerega potrebujete izpolniti obrazec za uveljavljanja pravic iz invalidskega zavarovanja, vam to lahko uredimo pri nas. Ravno tako vas lahko kot pooblaščeni predstavnik delodajalca zastopamo na invalidskih pregledih za vaše zaposlene. Kot poznavalec stroke in na podlagi dolgoletnih izkušenj bomo lažje zagovarjali vaše stališče na invalidskih pregledih.

Preizkus alkoholiziranosti delavcev,

Alkoholiziranost na delovnem mestu je po zakonu prepovedana. V primeru, da sumite določenega zaposlenega, da prihaja na delovno mesto v alkoholiziranem stanju in mu želite to tudi dokazati, lahko za vas opravimo test alkoholiziranosti delavcev.

HACCP načrti,

Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS) med drugim določa, kako morajo vse fizične in pravne osebe, katere opravljajo proizvodnjo ali promet z živili ter javno oskrbo s pitno vodo v notranjem nadzoru spremljati in zagotavljati njihovo zdravstveno ustreznost.

V primeru neizpolnjevanja zahtev tega zakona, lahko vsak subjekt, ki se ukvarja s proizvodnjo ali prometom z živili zelo visoka kazen. Zato vam pri nas lahko, če še nimate narejenega HACCP načrta, pomagamo pri vzpostavitvi sistema HACCP, pregleda obstoječo dokumentacijo in vam strokovno svetujemo v primeru posodobitve HACCP dokumentacije, obenem pa za vas pripravimo tudi usposabljanje v zvezi s higieno živil in HACCP sistemom. V HACCP načrt vam bomo opredelili ugotovljene nevarnosti in tveganja fizikalne, mikrobiološke ali kemične narave za zdravje uporabnika, ter določili ukrepe in nadzor, s katerimi se bodo ta tveganja odstranila oz. zmanjšala na najnižjo raven.

Koordinator za varnost in zdravje pri delu na začasnih ali premičnih gradbiščih.

V primerih, ko je predvideno, da se bodo dela na gradbišču izvajala v izvedbi dveh ali več izvajalcev potrebuje naročnik ali nadzornik projekta imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu. In oseba, ki je imenovana za koordinatorja na gradbišču, ne sme biti zaposlene pri kateri od izvajalskih organizacij.

Kot koordinator za varnost in zdravje pri delu na gradbiščih za vas izvajamo in v fazi priprave projekta kot tudi v fazi izvajanja projekta. V fazi priprave projekta so naše naloge izdelava varnostnega načrta s potrebni ukrepi za zagotavljanje varnosti na gradbišču. V fazi izvajanja projekta pa vam preverjamo izvajanje delovnih postopkov in usklajujemo načrtovane aktivnosti opredeljene v varnostnem načrtu. Po potrebi uskladimo varnostni načrt skladno s spremembami na gradbišču. Na samem gradbišču tudi preverjamo, da nanj vstopajo le osebe, ki so tam zaposlene in tiste, ki imajo dovoljenje za dostop do gradbišča.

 

 

.
PIŠITE NAM

NAM JE VAŠA VARNOST POMEMBNA