Požarne varnosti ne smemo prepustiti naključju

varstvo pred požaromV današnjem času je izrednega pomena imeti ustrezno urejeno področje zagotavljanja požarne varnosti, to je drugi del mozaika varnosti. Prvi del iz spleta varnosti, ki v podjetjih zagotavljajo varnost pred požarom in opozarja na vsa možna tveganja ter uredi ukrepe za njeno odpravo, je požarni red s prilogami.

Nato se mora vsak poslovni subjekt zavedati, da mora zagotoviti dobro požarno varnost in zato usposobiti svoje zaposlene za ukrepanje v primeru požarov. Zakon o varstvu pred požarom in ostali podzakonski predpisi urejajo področje varstva pred požarom, in mi vam v skladu s temi zahtevami uredimo področje varnosti pred požarom. Usposobljeni smo in imamo dovoljenja, da za vas lahko opravimo:

Izdelava ocen požarne ogroženosti,

Vsak lastnik oz. uporabnik poslovnih ter industrijskih prostorov mora izdelati oceno požarne ogroženosti. Požarna ogroženost je opredeljena kot potencialna nevarnost za izgubo življenja, poškodbo ali materialno škodo v primeru požara. Ocena požarne ogroženosti je namenjena načrtovanju vseh ukrepov varstva pred požarom za posamezno stavbo. V oceni požarne ogroženosti pridobljena stopnja opredeljuje nadaljnje pogoje glede urejanja varstva pred požarom. Določa obdobna usposabljanja zaposlenih, potrebo po izdelavi požarnih načrtov in načrtov evakuacije ter določa tudi zahtevano stopnjo strokovne izobrazbe osebe, ki je odgovorna za izvajanje nalog na področju varstva pred požarom.

Pri izdelavi ocene požarne ogroženosti upoštevamo dejavnike, ki vplivajo na ogroženost življenja in zdravja ljudi in živali ter premoženja in verjetnost nastanka in razširitve požara. Izdelamo vam jo skladno s Pravilnikom o metodologiji za ugotavljanje požarne ogroženosti.

Izdelava požarnih redov s prilogami,
Izdelava požarnega reda je potrebna za vse poslovne, industrijske in stanovanjske objekte (razen eno in dvostanovanjskih stavb). V njem je zajeta organizacija in ukrepi varstva pred požarom, vključno z navodili za ravnanje v primeru požara. Pri nas vam pripravimo požarni red v skladu s Pravilnikom o požarnem redu. V njem skupaj opredelimo odgovorne osebe za ravnanje v primeru požarov, opredelimo njihove odgovornosti in dolžnosti, ter preventivne ukrepe za preprečevanje nastanka požara in v primeru nastanka požara ter te odgovorne osebo ustrezno usposobimo. Zakon določa, da je poleg požarnega reda potrebno voditi tudi evidence, katere je potrebno redno izpolnjevati. Le-te vam uredimo pri nas, in vključimo vso po zakonu potrebno dokumentacijo.

Izdelava požarnih in evakuacijskih načrtov,
Požarni načrt je potrebno, da imate izdelanega, če je vaš objekt ocenjen z najmanj srednjo požarno ogroženostjo, evakuacijski načrt pa je potreben za vse, ki imate objekte, v katerih se lahko zbere več kot 100 ljudi. Požarni in evakuacijski načrt je grafični prikaz situacije in delov objekta, v katerem so označene nevarnosti ter sredstva za preventivno in aktivno požarno zaščito.Požarni načrt je namenjen tako uporabnikom objekta, kot tudi gasilcem in drugim reševalcem. Kot lastnik oz. uporabnik objekta morate en izvod podpisanega požarnega načrta dati tudi gasilski enoti, ki opravlja gasilsko službo na območju vašega objekta.

Pri nas požarne in evakuacijske načrte pripravljamo v sodelovanju z naročnikom, objekt pridemo tudi pogledati, kajti le tako lahko dobimo dejansko stanje posameznega objekta in le tako sta požarni in evakuacijskih načrt narejena res kvalitetno.  

Izdelava elaboratov eksplozijske ogroženosti,
Kadar v delovnih procesih obstaja možnost tvorbe eksplozijske zmesi, je delodajalec dolžen izvajati ukrepe proti eksplozijske zaščite. Elaborat eksplozijske ogroženosti vsebuje oceno tveganja, ki izvaja iz eksplozijskih zmesi in eksplozivnih atmosfer pri napravah, uporabljenih snoveh, postopkih in njihovih morebitnih medsebojnih vplivov. V njem je potrebno določiti verjetnost nastanka eksplozivnih atmosfer in njihovega trajanja, verjetnost pojava virov vžiga, njihova aktivnost in učinkovitost ter velikost predvidenih učinkov eksplozij. Obenem se sprejme ustrezne ukrepe za preprečevanja nastanka eksplozij, zahteve za izboljšanje varnosti in varovanja zdravja delavce, ki so lahko ogroženi ob pojavu eksplozivnih atmosfer ter se določi kako se delovna mesta in delovno opremo opremi z opozorilnimi napravami in kako se načrtuje njihova varna uporaba in vzdrževanje. Poleg tega pa mora delodajalec tudi določiti eksplozijsko ogrožene  prostore in določiti cone eksplozijske nevarnosti.
Ta dokument vam pripravimo tudi pri nas in ga, kot je zahtevano sestavimo pred začetkom dela, ter ga periodično znova pregledujemo in po potrebi popravljamo v sodelovanju z naročnikom.

Usposabljanje in preizkus znanja za varstvo pred požarom,
Kot določa Zakon o varstvu pred požarom, morajo vsi zaposleni imeti opravljeno usposabljanje za varstvo pred požarom. Usposabljanje mora delodajalec zagotoviti ob nastopu dela, v primeru premestitve na drugo delovno mesto in ob spremembi ali uvajanju nove tehnologije oz. nove delovne opreme. Izvedbo usposabljanja in njegov program lahko opravi delodajalec sam, če ima ustrezno izobraženega strokovnega delavca ali pa jim to opravi zunanja organizacija. V primeru, da nimate ustrezno izobraženega strokovnega delavca, vam usposabljanje kvalitetno in ugodno opravimo mi.

Usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije,
Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije je določeno s Pravilnikom o požarnem redu. V njem je določeno, da mora delodajalec izbrati osebo, ki bo na ravni podjetja oz. izmene skrbela za gašenje začetnih požarov, izvajanje evakuacije in izvaja požarno stražo. Te osebe, morajo imeti omogočeno periodično usposabljanje za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Na usposabljanjih spoznajo nastanek in razvoj morebitnih požarov v objektu, spoznajo delovanje in način uporabe naprav, ki so namenjene za začetno gašenje požarov, spoznajo, kjer so speljane evakuacijske poti, za katere bo skrbeli, da bodo prehodna, ter se naučili izvajati vaje evakuacije oz. ob potrebi dejanske evakuacije usmeriti zaposlene po evakuacijski poti do zbirnega mesta.

Izvajanje nadzora nad ukrepi varstva pred požarom,
Inšpektorji požarne varnosti opravljajo nadzor nad izvajanjem z zakonom določenih nalog. Ker kazni v primeru neizpolnjevanja zahtev niso ravno nizke, je priporočljivo imeti področje varstva pred požarom ustrezno urejenega.Če niste prepričani, da je pri vas to področje ustrezno urejeno, vam lahko mi opravimo notranji nadzor nad izvajanje ukrepov požarne varnosti. Izdamo vam poročilo in predlagamo morebitne ukrepe za ureditev varstva pred požarom.
Pregledi in meritve elektro inštalacij,
Pogost vzrok za nastanek požara in velik povzročitelj poškodb na delovnem mestu so slabe in dotrajane električne napeljave. Zato lahko z redni pregledom elektro inštalacij poskrbite za večjo varnost vaših zaposlenih in njihovo nemoteno delo.Za vas lahko izvajamo redne preglede električnih inštalacij ali izredne preglede. Redne preglede obsegajo pregled, preizkus in meritve elektro inštalacij in se izvajajo v obdobjih določenih z zakonom, ki ni daljši od 8 let, razen v stanovanjih stavbah, ker ta rok ne sme biti daljši od 16 let. Izredni pregled pa vam opravimo v primeru poškodb oz. popravilih in posegih, vključno z obnovitvijo elektro inštalacij, ki kakorkoli vplivajo na varnost. Ob meritvah elektro inštalacij vam ob ugotovitvah dejanskega stanja izdelamo poročilo in zapisnik.
Pregledi in meritve strelovodnih instalacij,
Zaščite pred strelami oz. strelovodna naprava mora biti projektirana in izvedena tako, da odvede otmosfersko razelektrenje v zemljo, brez da poleg odvajanja povzroči škodljive posledice in obenem ne povzroča iskrenja in električnih preskokov, kateri bi lahko imeli za posledico tudi nastanek požara.Opravljamo redne pregled strelovodnih naprav, kateri obsegajo vizualni pregled in preizkus z meritvami. Po opravljenem pregledu vam izdelamo zapisnik in potrdilo o ustreznosti strelovodnih inštaalcij, ki sta opremljena z ugotovitvami in morebitnimi predlogi za izboljšanje stanja.
Pregledi hidrantov in hidrantnih omrežij,
Delovanje hidrantov in hidrantnih omrežij je potrebno preverjati vsaj enkrat leto. Ob pregledu zunanjega hidranta oz. hidrantnega omrežja se pregleda stanje hidranta in pripadajoča oprema, ki je predvidena za direktno gašenje, ustreznost oznak in preizkus delovanja. Pregled notranjih hidrantov obsega pregled stanja cevi, ročnika in njegova tesnost, pri suhih hidrantih pa stanje cevi in ročnika. Po opravljenem pregledu vam izdamo potrdilo o ustreznem stanju hidrantov, oz. če hidrant ne ustreza predpisom pa vas opozorimo na pomanjkljivosti, ki jih je potrebno odpraviti in po obvestilo oz. ponovnem pregledu in ugotovljeni ustreznosti tudi izdamo potrdilo.

Pregledi in pridobitev potrdil o brezhibnosti delovanja aktivne požarne zaščite,
Lastniki, upravljalci ali uporabniki objektov morajo pred začetkov uporabe vgrajene aktivne požarne zaščite pridobiti potrdilo o njenem brezhibnem delovanju. Preglede izvajamo skladno s Pravilnikom o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, in vam po opravljenem pregledu izdamo potrdilo o ustreznosti njenega delovanja oz. vas opozorimo na pomanjkljivosti in opravimo po odpravi pomanjkljivosti ponoven pregled in izdamo potrdilo o brezhibnem delovanju.

Izvajanje nalog pooblaščenega strokovnega delavca za VPP,
Požarna varnost je področje, ki ga je potrebno kakovostno opravljati in zaželjeno je, da ga opravlja nekdo, ki ima znanje in izkušnje iz tega področja. Vsak poslovni subjekt mora imeti urejeno to področje. Urejanje varnosti pred požarom lahko zaupa tudi zunanjemu sodelavcu. Mi vam ponujamo sodelovanje preko pavšalnih pogodb, kjer opredelimo, glede na vašo dejavnost, katere storitve izvajamo za vas. Za vas lahko opravljamo preglede, usposabljanja, vam svetujemo glede področja požarne varnosti, tako spada v pogodbene strokovne naloge, ki jih izvajamo za vas predvsem področja:

Sodelovanje in zastopanje poslovnih subjektov pri inšpekcijskih službah,
Ste prejeli obvestilo o inšpekcijskem pregledu in želite, da vas v tem primeru zastopa strokovnjak iz področja varstva pred požarom? Izkušen strokovnjak bo lažje zagovarjal vaš poslovni subjekt pri inšpekcijskem pregledu, kajti on se spozna na zakonodajo in pozna celotno področje požarnega varstva. Tako vam v primeru inšpekcijska pregleda pred samim pregledom svetujemo kaj je potrebno urediti, na vašo željo, vam to uredimo tudi mi, in vse zagovarjamo pri inšpektorju.

Pregledi gasilnih aparatov,
Za zagotavljanje ustrezne požarne varnosti je potrebno imeti tudi primerno število gasilnih aparatov, ki so tudi redno pregledani. Uredimo vam lahko pregled gasilnih aparatov, ki obsega vizualni pregled in odpiranje gasilnika, ob tem se vam tudi zamenja iztrošene dele in po potrebi se vam tudi ponovno napolni aparat. Nato se vam izda potrdilo o brezhibnem delovanju gasilnega aparata in evidentira opravljene preglede, kot je določeno s Pravilnikom o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov.

.
PIŠITE NAM

NAM JE VAŠA VARNOST POMEMBNA