Ustrezno usposobljen delavec lahko delodajalcu prinese pričakovan doprinos

usposabljanjaVodstvo poslovnih subjektov so zaradi svojega položaja in odgovornosti, ki jo nosi, kreatorji mozaika varnosti in so zato dolžni poskrbeti za pridobitev znanj iz področja varnosti pri delu in področja varnosti pred požarom ter ustrezno usposobljenost zaposlenih na obeh področjih. Vodstveni delavci so namreč odgovorni za vzpostavitev učinkovitega varnostnega sistema v svojem poslovnem subjektu.

Od dejavnosti vsakega poslovnega subjekta je odvisno, katera usposabljanja mora opraviti vsak posamezni delavec, preden prične opravljati določeno delo. V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu izvajamo programe, kjer vas oz. vaše zaposlene usposobimo tako teoretično kot tudi praktično.

Mi usposobimo delavce, ki potrebujejo potrdila o usposobljenosti za:

Usposabljanja in preizkusi znanja za varstvo pri delu,
Usposabljanje iz varstva pri delu se opravlja zaradi izobraževanja delavcev o potrebni varnosti na delovnem mestu in zaradi ozaveščanja zdravega načina življenja. Na delovnih mestih se pojavljajo nevarnosti in škodljivosti in vsak mora biti ozaveščen o njih, da lahko pravilno ravna v vsaki situaciji in s tem preprečuje morebitne poškodbe ali bolezni, povezane z delom. Vsak delavec mora imeti zagotovljeno brezplačno usposabljanje iz strani delodajalca ob sklenitvi delovnega razmerja, ob razporeditvi za drugo delovno mesto, ob uvajanju nove tehnologije oz. sredstev za delo ali spremembi v procesu dela, ki lahko povzroči spremembo varnosti.

Usposabljanje in preizkus znanja za varstvo pred požarom,
Kot določa Zakon o varstvu pred požarom, morajo vsi zaposleni imeti opravljeno usposabljanje za varstvo pred požarom. Usposabljanje mora delodajalec zagotoviti ob nastopu dela, v primeru premestitve na drugo delovno mesto in ob spremembi ali uvajanju nove tehnologije oz. nove delovne opreme. Izvedbo usposabljanja in njegov program lahko opravi delodajalec sam, če ima ustrezno izobraženega strokovnega delavca ali pa jim to opravi zunanja organizacija. V primeru, da nimate ustrezno izobraženega strokovnega delavca, vam usposabljanje kvalitetno in ugodno opravimo mi.

Usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije,
Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije je določeno s Pravilnikom o požarnem redu. V njem je določeno, da mora delodajalec izbrati osebo, ki bo na ravni podjetja oz. izmene skrbela za gašenje začetnih požarov, izvajanje evakuacije in izvaja požarno stražo. Te osebe, morajo imeti omogočeno periodično usposabljanje za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Na usposabljanjih spoznajo nastanek in razvoj morebitnih požarov v objektu, spoznajo delovanje in način uporabe naprav, ki so namenjene za začetno gašenje požarov, spoznajo, kjer so speljane evakuacijske poti, za katere bo skrbeli, da bodo prehodna, ter se naučili izvajati vaje evakuacije oz. ob potrebi dejanske evakuacije usmeriti zaposlene po evakuacijski poti do zbirnega mesta.

Usposabljanja in preizkusi znanja za voznike viličarjev elektro vlačilcev in upravljalcev dvižnih naprav,

Viličar in elektro vlačilec sta postala nepogrešljiva dela transportne delovne opreme in za njuno uporabo je potrebno usposobiti ustrezno število voznikov, ki ju bodo znali pravilo, predvsem pa varno uporabljati. Kajti zardi neupoštevanja ali nepoznavanja predpisov lahko kaj hitro pride do nezgode. Pogoj za opravljanje usposabljanje je primerna zdravstvena usposobljenost delavca in opravljen vozniški izpit B kategorije.

Ravno tako je potrebno ustrezno usposobiti upravljalce dvižnih naprav, kajti le tako lahko upravljalec zna pravilno ravnati s tovorom in dvižno napravo, da ne pride do nesreče. Usposabljamo upravljalce avto dvigal, mostnega dvigala, konzolnega dvigala, dvižne platforme, stolpna in druga dvigala. Pogoj za opravljanje usposabljanje je primerna zdravstvena usposobljenost delavca in opravljen vozniški izpit B kategorije. Usposabljanja potekajo ločeno za vsako vrsto dvigal.

Vsak udeleženec na usposabljanju prejme literaturo o varni uporabi delovne opreme, po končanem usposabljanju opravi še pisni in teoretični preizkus. Po uspešno zaključenem usposabljanju vsak udeleženec prejme potrdilo o opravljenem izpitu.

Usposabljanja in preizkusi znanja za upravljalce težke gradbene mehanizacije,

Vsem, ki že delajo ali nameravajo delati s stroji gradbene mehanizacije ali tistim, ki iščete delo na področju dela z gradbeno mehanizacijo in želite imeti prednost pred drugimi z opravljenim izpitom, omogoča usposabljanje za varno delo z TGM. Tečaj je razdeljen na dva dela, teoretični in praktični del. Pogoj za opravljanje tega usposabljanje je primerna zdravstvena usposobljenost delavca in opravljen vozniški izpit B in G kategorije.

Vsak udeleženec na usposabljanju prejme literaturo o varni uporabi delovne opreme, po končanem usposabljanju opravi še pisni in teoretični preizkus. Po uspešno zaključenem usposabljanju vsak udeleženec prejme potrdilo o opravljenem izpitu.

Usposabljanje za nudenje prve pomoči na delovnem mestu,

Vsak delodajalec mora za zagotavljanje prve pomoči na delovnem mestu določiti število delavcev in jih usposobiti za nudenje prve pomoči. Hkrati mora delodajalec zagotoviti ves potreben material in opremo za nudenje prve pomoči. Delodajalca zakon o varnosti in zdravju pri delu obvezuje, da zagotovi v sleherni krajevno ločeni enoti v vsaki delovni izmeni prisotna oseba, ki je usposobljena za nudenje prve pomoči, v primeru, kjer je v oceni tveganja opredeljeno, da je možnost za nastanek nezgod večja, pa mora biti zagotovljena ena usposobljena oseba na 20 delavcev. (Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu Ur. list RS št.136/06)

Usposabljanje in preizkus znanja za varno delo z azbestom,

Azbest je skupina naravnih mineralih vlaken, ki so s prostim očesom nevidna. Odlikujejo ga dobre fizikalno-kemijske lastnosti, te so dobre toplotne in akustične in električne izolacijske lastnosti in odpornost proti visokim temperaturam. Sicer trdno vezan azbest na splošno ne škoduje zdravju, vendar pa so zdravju škodljiva vlakna, ki se sproščajo in jih delavec vdihuje, kar vodi do azbestnih bolezni, za katere ni ustreznega zdravljenja. Zato je potrebno vse delavce, ki imajo stik z azbestom redno usposabljati za varno delo. Mi vam uredimo teoretično in praktično usposabljanje. Na katerem se delavec usposobi za varno uporabo zaščitne varovalne opreme; pol obrazna maska, varovalne rokavice, zaščitna obleka, varovalni čevlji z dodano varovalno kapico in varovalna čelada. Usposobi se ga za varno delo in tu spozna, kaj mora imeti zagotovljeno za varno delo z azbestom.

Usposabljanja in preizkusi znanja za nosilce živilske dejavnosti ter za HACCP načrt,

Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS) – UL RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 določa, da mora biti v vsakem poslovnem subjektu, čigar delo vključuje tudi delo z živili, opravljeno usposobljene zaposlene, ki delajo z živili. To velja tako za redno zaposlene, kot tudi dijake in študente. Vsi morajo biti seznanjeni z načeli dobre prakse za delo, ki ga opravljajo.

Mi vam ponujamo usposabljanje, kjer bodo udeleženci seznanjeni z uporabo HACCP sistema, vodenjem evidenc v skladu z zahtevami Smernic dobre higienske prakse, kako opraviti obvezni letni pregled evidenčnih tabel, novostmi pri obvladovanju alergenov, vpis v sezname in obveščanje gostov in kako v praksi odpraviti nepravilnosti. Po uspešno opravljene usposabljanju vsak udeleženec prejme potrdilo o opravljenem usposabljanju.

Usposabljanje pripravljavcev programa za pregled ter za preglednike igral na igriščih.

Za pregled igral in njihovo vzdrževanje se določi odgovorna oseba. Ta oseba mora skrbeti za pripravo programa pregledov, njihovo organizacijo in samo izvajanje. Zadolžena oseba mora biti ustrezno usposobljena, kar vam lahko uredimo mi. Osebo, ki je izbrana za izvajanje pregleda igral usposobimo, kaj spada v pregled igral in kako se pregled tudi opravi skladno s predpisi. Kako pripravi program pregledov, kaj določa omenjeni program, ter kaj je potrebno upoštevati glede njihovih periodičnih pregledov.

.
PIŠITE NAM

NAM JE VAŠA VARNOST POMEMBNA