Projektiranje na področju varstva pred požarom

Že ob zasnovi gradnje novega objekta je pomembno, da se ustrezno definira požarna varnost. Kot vam je verjetno znano je za pridobitev gradbenega dovoljenja potrebno priložiti študijo ali zasnovo požarne varnosti. Projektant požarne varnosti vam za to pripravi vso potrebno dokumentacijo. Področje požarne varnosti na začasnih in premičnih gradbiščih urejata Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti Ur.l. RS, št. 12/2013 in Pravilnik o požarni varnosti v stavbah.

Pri nas imamo usposobljene strokovne delavce s potrdili za izvajanje projektiranja na področju varstva pred požarom in vam tu svetujemo in po potrebi izdelamo:

Študijo požarne varnosti,

Izdelava študije požarne varnosti je obvezna za požarno zahtevne in požarno zelo zahtevne stavbe in je sestavni del projektne dokumentacije v primeru gradnje, investicijskih vzdrževanj, rekonstrukcij in drugih spremembah na objektih. Študija določa predpisane požarnovarnostne ukrepe, kateri se nanašajo na evakuacijo ljudi v primeru požara, »prenos« požara na sosednje objekte in širjenje požara v samem objektu in zunaj njega, opredeljuje sisteme za odkrivanje, javljanje in gašenje požara ter gasilsko intervencijo. Ukrepe, ki so opredeljeni v študiji požarne varnosti je potrebno upoštevati v projektih arhitekture, gradbenih konstrukcijah ter elektro, tehnoloških in strojnih inštalacijah in je potreben dokument za pridobitev gradbenega dovoljena. Študija požarne varnosti vsebuje tudi Izkaz požarne varnosti, ki je njena obvezna priloga.

Zasnovo požarne varnosti,

Zasnova požarne varnosti je podobna študiji požarne varnosti in tudi zasnova je dokument, namenjen določitvi ureditve požarne zaščite skupaj s predlaganimi ukrepi. Zasnova požarne varnosti se izdela za vse objekte, za katere ni obvezna izdelava študija požarne varnosti. Tako kot študija tudi zasnova določa zahteve oz. opis zahtev, ki določajo potrebne ukrepe glede evakuacije ljudi v primeru požara, »prenosa« požara na sosednje objekte in širjenja požara v samem objektu in zunaj njega, opredeljuje sisteme za odkrivanje, javljanje in gašenje požara ter gasilsko intervencijo. In tudi zasnova požarne varnosti  je potreben dokument za pridobitev gradbenega dovoljena.

Izkaz požarne varnosti,

Izkaz požarne varnosti je povzetek vsebine zasnove ali študije požarne varnosti in ga projektant izdela dvakrat, najprej v fazi projektiranja in nato po izvedbi del, kjer le-ta predstavlja dokazilo o zanesljivosti objekta in je obvezna priloga dokazila o zanesljivosti objekta, kakor določa Zakon o graditvi objektov. V izkazu so navedeni načrtovani in izvedeni ukrepi za preprečitev nezgod požara.

Presoja požarne varnosti.

Presoja požarne varnosti je dokument, ki se izdela v primeru spremembe na določenem objektu, njen namen pa je preučitev požarne ogroženosti v primeru načrtovane spremembe. Presoja mora dokazati, da se zaradi načrtovane spremembe varnost objekta ne bo zmanjšala. Presojo lahko izdela projektant, ki ima dovoljenje za izdelavo študij požarne varnosti.

.
PIŠITE NAM

NAM JE VAŠA VARNOST POMEMBNA