post

Zakon o varnosti in zdravju pri delu nalaga vsem delodajalcem zagotavljati varno in zdravo delovno okolje vsem zaposlenim, ki glede na vrsto dela delavcu zagotavlja največjo možno mero tako zdravstvene kot tudi psihofizične varnosti.

Vsakemu zaposlenemu mora tako delodajalec na podlagi načel, pravil in aktivnosti ter zakona, kateri urejajo področje varnosti in zdravja pri delu, omogočiti uspešno opravljanje svojega dela za polno delovno učinkovitost in brez škode za zdravje zaposlenega od prvega delovnega dne.

Področje varnosti in zdravja nalaga obveznosti tako delodajalcu kot tudi zaposlenemu.

OBVEZNOSTI DELODAJALCA

Delodajalec je dolžan zagotavljati varnost in zdravje delavcem v zvezi z delom. Za to mora delodajalec izvajati potrebne ukrepe, vključno z obveščanjem in usposabljanjem delavcev, s preprečevanjem nevarnosti pri delu, z ustrezno organiziranostjo na delu ter potrebnimi materialnimi sredstvi.

Delodajalec za zagotavljanje izvajanje potrebnih ukrepov upošteva naslednja temeljna načela varnosti in zdravja pri delu:

  • izogibanje nevarnostim na vseh delovnih mestih;
  • rednim ocenjevanjem tveganj;
  • obvladuje nevarnosti pri viru njihovega nastanka;
  • prilagajanje del posamezniku z ustrezno oblikovanim delovnim mestom in delovnim okoljem, delovnimi prostori, delovnimi in tehnološkimi postopki, izbiro delovne in osebne varovalne opreme ter delovnih in proizvajalnih metod
  • nadomeščanje nevarnega z nenevarnim ali vsaj manj nevarnim;
  • prilagajanjem tehničnemu razvoju;
  • stalnim razvijanjem varnostne politike, ki vključuje tehnologijo, delovne pogoje, organizacijo dela ter medčloveške odnose;
  • dajanjem ustreznih in pravočasnih navodil in obvestil delavcem.

 

DOLŽNOSTI  IN PRAVICE DELAVCA 

Vsak delavec ima, kot je bilo že omenjeno, pravico do dela in delovnega okolja, kjer mu delodajalec  zagotavlja varno in zdravo delo.Delavec pa mora spoštovati pripravljene ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu danih iz strani delodajalca in jih izvajati, kot je v ukrepih opredeljeno. Delavec se mora zavedati, da je nujno potrebno opravljati delo s tolikšno pazljivostjo, da s tem varuje svoje življenje in zdravje ter življenje in zdravje drugih oseb. Delavec mora za zagotavljanje varnosti uporabljati primerna sredstva za delo, ustrezne varnostne naprave in primerno osebno varovalno opremo skladno z njihovim namenom in navodili delodajalca.